מדיניות הגנת הפרטיות ותנאי רישום

מדיניות הגנת הפרטיות ותנאי רישום – אימושין אימון ופיתוח אישי בע"מ.

מדיניות הגנת הפרטיות ותנאי רישום – אמושין אימון ופיתוח אישי בע"מ.

כללי מדיניות זו חלה על שימושך באתר אינטרנט ו\או בעמוד נחיתה ו\ או בכל פלטפורמה דיגיטלית הקשורה אמושיין אימון ופיתוח אישי בע"מ (להלן בהתאמה "אמושיין" "האתר", "העמוד" לפי העניין), ללא קשר לאופן הגישה או השימוש שלך בהם.

אמושיין מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרים. לפיכך, אמושיין מבקשת באמצעות מסמך המדיניות ליידע ולחשוף בפני ציבור המשתמשים באתרים את מדיניות הפרטיות הנהוגה בהם, את האופן בו החברה אוספת ומשתמשת במידע אישי שנמסר לה על ידך באמצעות גלישה באתרים, הליך הרישום לאתר, שימושך בשירותים השונים באתרים ועוד. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתרים ו\ או בעמודי הנחיתה ו \או בכל פלטפורמה דיגיטלית בה תוצע פעילות מבית אמושיין.

כאמור בתנאי השימוש, השימוש באתרים ו\ או בעמודים ובתכנים הכלולים בהם ובשירותים השונים הפועלים בהם מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ולכן הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו בקפידה, לצד תנאי השימוש הכללים, שכן מסמך זה מהווה חלק אינטגרלי ובלתי נפרד ממסמך תנאי השימוש הכלליים. מדיניות זו חלה על כלל השימושים שעושים המשתמשים שלנו באתרים, לרבות: כאשר תשתמש באתר, בין אם תוך שימוש במחשב שלך, במכשיר נייד או בכל מכשיר אחר שלך, ובין אם תתחבר לשירותים דרך האתר או מכל אתר ו/או יישום אחר. על שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, הודעות אלקטרוניות אחרות לרבות SMS ,טלפון, צ'אט אינטרנטי, אתר/פורטל וכן כל אופן תקשורת אחר בינך לבין החברה.

אם אינך מרוצה מהיבט כלשהו של מדיניות פרטיות זו, אנא הפסק את שימושך באתר ותמשיך את התקשרותך עם אמושיין ישירות ולא באמצעים דיגיטליים לרבות ומבלי להגביל לצורכי ביצוע הרשמה למי מתכניות החברה ו\או לכל מו צר ו\ או שירות המוצע על ידה לקהל הרחב. 

שים לב: לא חלה עליך כל חובה לפי חוק לספק אמושיין כל מידע אישי. עם זאת, מבלי שתספק את המידע, לא תוכל לקבל את השירותים הניתנים בידי החברה ובאמצעות העמוד ו \או האתר, אשר דורשים ו\ או עשויים לדרוש בעתיד בכל אופן שיקבע על ידי אמושין, ביצוע של הליך רישום. אתה מאשר ומסכים בזאת כי אתה מספק לנו מידע אישי מרצונך החופשי, לצורך המטרות המפורטות במדיניות זו, וכי אמושין ו\ או כל גורם מורשה מטעמה רשאי להחזיק במידע זה בהתאם למדיניות זו ולפי הוראות כל דין. מסירת הפרטים אודותיך בעת הרישום לשירותים מהווה הצהרה מצדך באשר לנכונותם.

אמושיין מבהירה כי מסמך מדיניות הפרטיות שלהלן יכול להשתנות מעת לעת ועל-פי שיקול דעתה שכן מדיניות הפרטיות היא דינמית ויכולה להשתנות ככל שיתווספו באתרים תכנים ושירותים חדשים שיכולים להשפיע גם על המדיניות. לפיכך, אמושיין ממליצה לחזור ולעיין במסמך מדיניות פרטיות זה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים ביחס לשימוש במידע אישי, תפורסם על כך הודעה באתרים הרלבנטיים.

מסמך זה נכתב על בסיס הדין הרלוונטי בעת כתיבתו אמושיין תעשה כל שביכולתה על-מנת להתאים את המדיניות לשינויי חקיקה בתחום. מובהר כי אין במדיניות פרטיות זו כוונה לאפשר אמושיין לבצע פעולות שהדין אוסר.

מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בשפה ברורה ומובנת אך ככל שעדיין יש לקהל הלקוחות שאלה כלשהי, אמושיין תשמח לעמוד לרשות לקוחותיה. ניתן לפנות בכל שאלה בנוגע למדיניות הפרטיות לטלפון שמספרו 054-6494038 בימי עסקים, א'-ה' בין השעות 16:00-9:30. כמו כן   ניתן לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת INFO@EMOTION.CO.IL תוך פירוט שם מלא, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. אמושיין תעשה כמיטב יכולתה לענות לפונים בהקדם האפשרי.

במסמך זה "החברה" ("אימושיין") יכלול גם את עובדי אמושיין מנהליה ו\או שלוחיה ו\ או סוכניה ו/או מי מטעמם. מסמך מדיניות הפרטיות נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לשני המינים.

רישום 

חלק מהשירותים המוצעים באתר ו\ או בעמוד טעונים רישום. במסגרת הרישום תתבקש לעדכן פרטים אישיים אודותיך כגון, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני פעילה, כתובת מגורים, דרכי התקשורת וכיו"ב וכן לבחור שם משתמש וסיסמה אישית. חלק מן הפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבלא מסירת נתונים אלו לא ניתן יהיה לבצע את הרישום ויכול כי שירותים מסוימים יוכלו להינתן אך ורק לאחר רישום. בחלק מהשירותים, יכול ותתבקש להוסיף ולמסור נתונים/פרטים נוספים, המתחייבים מאופי השירות או כי לשיקול דעתה של אמושיין ניתן יהיה להעניק שירותים אלו לאחר מסירת הנתונים/פרטים הללו.

באשר לשם המשתמש והסיסמה ככל שיידרשו – אמושין תהיה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות ו/או אחרות ומבקשת שתשמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם וממליצה להחליף את הסיסמה מעת לעת.

אמושיין שומרת על זכותה להציע בעתיד רישום באמצעות חשבונך ברשתות החברתיות. במקרה דנן תוכל לבצע רישום לאתרים הקשורים לאמושיין באמצעות חשבונך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק. כאשר אתה נרשם לשירות באמצעות חשבון הרשת החברתית שלך, אתה מאפשר לנו לקבל מידע בסיסי אודותיך מתוך פרופיל הרשת החברתית שלך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל שלך, תמונת הפרופיל שלך, וזאת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך באותה רשת חברתית. את הגדרות הפרטיות שלך תוכל לשנות על פי רצונך באמצעות ממשק הרשת החברתית.

השימוש ברשתות חברתיות לצורך רישום לאתר הוא חיצוני ונפרד לשירות שמספקת אמושין וכפוף למדיניות הפרטיות של הרשתות החברתיות. לכן, מדיניות זו אינה חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה. המידע שנאסף בידי אמושיין מידע מזהה אישית ("מידע אישי") שאותו תמסור לנו או שייאסף על ידינו יישמר במאגרי המידע של אמושיין.

אמושיין תשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות זו או למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש או לפי הוראות הדין החל הרלוונטי.

מידע שתספק לנו כאשר תבצע רישום באמצעות העמוד ו \או באתר ככל שתי דרש ו\ או תבצע רישום למי מתכניות אימושיין באמצעות האתר תידרש לבצע רישום במסגרתו תתבקש למסור לנו מידע אישי כגון שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני וכיו"ב.

כאשר תבצע הרשמה באמצעות האתר, פרטי ההזמנות והעסקאות שיבוצעו על ידך ואמצעי התשלום בו השתמשת, יישמרו בידי אמושיין, לרבות מידע רגיש שעשוי ונמסר במסגרת הרישום לרבות ומבלי להגביל מידע בריאותי או מידע רגיש אחר אודותיך.

כאשר תתקשר אתנו באמצעות הטלפון, דוא"ל או באופן אחר, או באמצעות כל טופס משוב ו \או הרשמה המצוי באתר, יכול ויתקבלו אצל אמושיין ו \או אצל כל גורם מטעמה פרטים שיש בהם לזהות אותך אישית. אנו רשאים לנתר ולשמור שיחות טלפון, הודעות דוא"ל, צ'אטים חיים וכן להקליט כל תקשורת בינך לבין נציגי שירות הלקוחות של החברה. כאמור, אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו, יכול ולא תוכל להשתמש בשירותים מסוימים באתר ואמושיין לא תוכל להעניק לך את אותם שירותים.

עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. כפי שצוין, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים, בין השאר, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך, לסכל את השלמת הביצוע של הרשמתך ולפגוע ביכולת ליצור איתך קשר. אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם באופן מקוון באתר או באמצעות פנייה טלפונית לשירות הלקוחות.

מידע שאנו אוספים באופן אוטומטי

אנו באמושיין אוספים באופן אוטומטי מידע אישי וכן מידע סטטיסטי הקשור בשימושך באתרים, באחת או יותר מן הדרכים הבאות:

כאשר תיגש לאתר ו \או לעמודו תשתמש בו, אנו נהיה רשאים לאסוף מידע אודות ביקורך באתר, השימוש שתעשה בשירותים וגלישתך ברשת. מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב וכתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשת לאתר, מערכת ההפעלה שלך, מזהה הדפדפן שלך, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיך באתר כגון מידע או פרסומות שקראת, עמודים ומוצרים שבהם צפית, הזמנות מוצרים שביצעת, הצעות ושירותים שעניינו אותך, ובנוגע לאופן שבו אתה מתקשר עם האתר שלנו ועם אתרי אינטרנט אחרים.

אנו רשאים לאסוף מידע זה באמצעות שימוש ב-Cookies, קבצי רישום וטכנולוגיות מעקב אחרות. המידע האמור נאגר במחשבי האתר ומשמש את אמושיין לניתוח, בקרה, פיקוח והפקת לקחים. אמושיין שומרת על זכותה להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אישי הנוגע לפעילותך באתר וכן מידע אנונימי, סטטיסטי או מצרפי, בקשר עם השימוש באתר, לצורך ניתוח התעבורה לאתר.

השימוש במידע ו/או השימוש בפרטים האישיים שייאספו על ידינו, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לרבות לצורך המטרות הבאות:

כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים באתר; כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים מותאמים אישית לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור והגלישה באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש אותנו לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת; כדי לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותים, תכנים והצעות שיכולים לעניין אותך וכן מידע שיווקי ופרסומי, לרבות הצעות מותאמות אישית המבוססות על המידע שנאסף אודותיך – בין אם מידע שאנו עצמנו נפרסם ובין אם מידע שנקבל ממפרסמים אחרים. למען הסר ספק, מידע כזה ישוגר אליך בדוא"ל, בהודעות SMS ובמדיות השונות, לרבות דרך פלטפורמות מדיה חברתית, רק אם נתת הסכמה לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך באמצעות משלוח הודעה לכתובת INFO@EMOTION.CO.IL או על ידי הקשה על קישור "הסר מרשימת התפוצה" או על ידי ביצוע כל הוראה שהחברה עשויה לכלול בהודעה שנשלחה אליך, ולחדול מקבלתו בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת [בזק ושירותים], התשמ"ב -1982.

לצרכי החברה, לרבות בין השאר, לצרכי שירות וסקרים, מחקר וניתוח סטטיסטי אודות השימוש באתר; לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר; לשם תפעולו ופיתוחו התקינים של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו או תנאי השימוש באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.

מסירת מידע אישי לצדדים שלישיים

אמושיין מתחייבת לשמור על מאגרי המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ולא תעביר את המידע המזהה אותך אישית לצדדים שלישיים אלא במקרים המפורטים להלן:

על מנת לספק לך את השירותים באתרים ולנהל את המידע האישי הנאסף אודותיך באתר, באמצעות ספקי השירותים של החברה (לרבות קבלני המשנה שלהם), במידה סבירה ולצרכים עסקיים, כגון: פלטפורמות למחשוב-ענן וספקי אירוח (בארץ או בחו"ל), ספקי שירותי תמיכה ושיפור השירותים, ספקי חיוב וגביית תשלומים בגין רכישותיך באתר, ספקי משלוח הודעות דוא"ל ומידע שיווקי, לרבות פרסום ממוקד ומותאם אישית במדיות השונות, חשבוניות וקבלות, ועוד; במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או את תנאיו של הסכם כלשהו שאישרת בקשר עם שימושך ופעילותך באתר; במקרה שתבצע או תנסה לבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שנראה לכאורה כי הן מנוגדות לדין; אם אמושיין תקבל צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטייך או המידע אודותיך לצד שלישי, אף שאינו בית המשפט; בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אמושיין (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה; בכל מקרה שמסירת המידע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של אמושיין, נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או כדי למנוע נזק חמור לגופו של צד שלישי; אמושין תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות אחרות הקשורות לאמושיין, לבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

Cookies 

קבצי Cookie הם מזהים אלפא-נומריים המועברים למכשירך ומאוחסנים בו דרך דפדפן האינטרנט שלך למטרות תיעוד. קבצי Cookie מסוימים מקלים עליך את הניווט באתר, בעוד שקבצים אחרים מאפשרים תהליך התחברות מהיר יותר או מאפשרים לעקוב אחר פעולותיך באתר. אמושיין משתמשת בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב דומות אחרות, לרבות של ספקים חיצוניים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ולצורך שיפור הביצועים וחוויית המשתמש באתרים. קבצים אלו עשויים לאסוף את נתוני הזיהוי של המכשיר שלך, את כתובת ה-IP שלו או כל מידע אחר לגבי שימושך בשירותים, כחלק מהמידע האנליטי שהם מספקים לנו.

חלק מה-Cookies יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. נבהיר כי ה-Cookies מכילים מידע מגוון כגון דפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. ה-Cookies מסייעות, בין השאר, גם לאסוף נתונים סטטיסטיים על השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies יכולות לשמש את אמושין גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שתבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום.

המידע ב-Cookies מוצפן, אך אם אינך מעוניין לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על- ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. בנוסף, אתה יכול למחוק את ה-Cookies במחשבך בכל רגע. רק נבהיר שככל שתעשה כן, האתר לא יהיה מותאם להעדפותיך ומחיקת או נטרול ה-Cookies עלולים לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים או לפגיעה בחוויית המשתמש שלך. אלא אם התאמת את הגדרות הדפדפן שלך באופן אשר יחסום שימוש בקבצי Cookie, השימוש באתר מהווה הסכמה מצדך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שתעשה בשירותים על ידי הצבת קבצי Cookie או אמצעים דומים לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר, לרבות לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ופרטי אימות, וכן לצורך התאמת שימושך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצורך אבטחת מידע.

אבטחת מידע

אמושין מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר. מנגנוני אבטחה אלה נועדו לצמצם את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של אמושין. עם זאת, הם לעולם אינם יכולים להקנות חסינות מוחלטת. לכן, אמושין לא מתחייבת שהאתר יהיה חסין באופן מוחלט מגישה בלתי מורשית ושימוש לרעה במידע המאוחסן בו.

אמושין מפצירה בך לנקוט בצעדים לשם שמירה על בטיחות המידע האישי שלך, לרבות על סיסמת הגישה לחשבון המשתמש שלך, ככל שיועבר לך בכל עת בעתיד בידי אמושין ולצאת מהחשבון שלך לאחר תום השימוש. החברה לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך, או לכל שימוש לרעה במידע אודותיך הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שלא עדכנת את סיסמאותיך לעיתים תכופות.

בשימוש ורכישה באתר אתה מצהיר שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד אמושיין ו/או מי מטעמה עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטת אמושין והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים.

שמירת נתונים

אמושין רשאית לשמור את המידע האישי שלך בהתאם לדין ולנקוט בפעולות אחרות המותרות לפי חוק.

שירותים מצד שלישי

שירותים מסוימים באתר, כגון שירותים הקשורים בפייסבוק, מנוהלים למעשה על ידי גופים שאינם החברה. במקרים מעין אלה, השירותים יסופקו או יופעלו שלא דרך מחשבי החברה בלבד, אלא דרך הגופים האחרים כפי שצוין.

החברה רשאית לקבל סיוע מצדדים שלישיים, לרבות חברות פרסום, לצורך הצגת פרסומות באתר או באתרים אחרים או לצורך אספקת שירותים אחרים. קיימת אפשרות כי צדדים אלו יעשו שימוש במידע אודות הפעילות המקוונת שלך (אשר אינו כולל פרטים מזהים אישיים), בין השאר, על מנת להציע פרסומות עבור מוצרים ושירותים אשר עשויים לעניין אותך.

פרסומות המנוהלות בידי צדדים שלישיים

אמושין שומרת על זכותה להתיר לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות. המודעות, שבהן אתה צופה בעת הביקור באתר, עשויות להגיע אפוא ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך ומשבצות "משואות רשת" (beacons web) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט שתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר וכן נתוני קהל (כגון גיל, מין ותחומי עניין) המופקים מפרסום מבוסס עניין של Google או מפרסמים אחרים, באמצעות קוד Analytics Google. המידע הנאסף איננו מזהה אותך, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של האתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, פעילותך באתר עשויה לאפשר לצדדים שלישיים, כגון מנועי חיפוש מקוונים, להסתמך על אופי הפעילות כאמור לעיל, על מנת להציג בפניך פרסומות מותאמות במסגרת הפעילות המקוונת, גם מחוץ לאתר, כחלק בלתי נפרד מפעילותם השוטפת וללא כל זיקה לפעילות החברה. פעילותם של צדדים שלישיים כאמור לעיל תתבצע בכפוף למדיניות הפרטיות המשמשת אותם בלבד, והיא תתבצע באחריותם המלאה ובלעדית, מבלי שתהיה לחברה כל אחריות כלשהי בגינה.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

אמושין שומרת על זכותה להיעזר בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

זכות עיון במידע על-פי חוק הגנת פרטיות

כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על-ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם או ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981. אם המידע שבמאגרי אמושין משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניית הצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על פי חוק הגנת פרטיות לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע המשמש למשלוח הצעות מסחריות ("דיוור ישיר") כאמור. מידע הדרוש לשם ניהול עסקיה, לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר, יוסיף להישמר במאגרי אמושין על פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות הצעות מסחריות כאמור. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשנו למחוק אכן נמחק על-פי מדיניות זו, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לנו לפעול כאמור. בקשה למחיקת מידע כאמור שאינו נדרש לצורך פניית הצעת מסחרית, ימחק ממאגרי אמושין לפי שיקול דעת אמושין על -פי צו בית משפט.

אמושין רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות. שינויים מהותיים יפורסמו באתר (תאריך השינוי האחרון (חודש ושנה) יצוין בראש עמוד מדיניות הפרטיות) ויקבלו תוקף מחייב ממועד פרסומם.